ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
(Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.)

sima13


Μέρος 1

Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ


Άρθρο 1
Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ

Ιδρύεται Σωµατείο µε επωνυµία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»,  αποδιδόµενη στην Αγγλική γλώσσα «ARMED
FORCES UNION of CENTRAL MACEDONIA», διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.ΠΕ.K.M.» και
«A.F.U.C.M.», αντίστοιχα και έδρα τη Θεσσαλονίκη.


Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
1.  Η ανάπτυξη συναδελφικών δεσµών µεταξύ των Ελλήνων στρατιωτικών.
2.  Η ανάπτυξη και εξύψωση του επαγγελµατικού,  κοινωνικού και
πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων στρατιωτικών.
3.  Η βελτίωση,  προστασία και προαγωγή της θέσης των Ελλήνων
στρατιωτικών ως µελών του κοινωνικού συνόλου και εργαζοµένων σε µια
δηµοκρατική και δικαιοκρατούµενη κοινωνία.
4.  Η επικοινωνία και συνεργασία µε οµοειδείς ενώσεις του εσωτερικού ή
άλλων χωρών, µε τον αυτονόητο περιορισµό που συνεπάγεται η υποστήριξη των
αµυντικών αναγκών της Χώρας και της φύσης του επαγγέλµατος.
5.  Η µελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων αναφορικά µε τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας,  την επιµόρφωση και εν γένει τα ζητήµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης των Ελλήνων στρατιωτικών προς ενίσχυση και της
αµυντικής αποτελεσµατικότητας της Χώρας,  χωρίς τη υπέρβαση των ορίων που
προσδιορίζονται από τις ιδιοµορφίες,  την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό,
κοινωνικό και υπερκοµµατικό χαρακτήρα των Ενόπλων ∆υνάµεων.
6.  Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας,  της αξιοκρατίας,  της
ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των
δηµοκρατικών ελευθεριών,  υπό την αυτονόητη υποχρέωση αυστηρής τήρησης
κάθε απορρήτου που σχετίζεται µε την άµυνα και την εθνική ασφάλεια της Χώρας
και µε τρόπο που σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δοµή και την επιχειρησιακή
αποτελεσµατικότητα των Ενόπλων ∆υνάµεων.
7.  Η ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των Ελλήνων
στρατιωτικών ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής ανεξαρτησίας και εµπέδωσης
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
8.  Η δηµιουργία Ταµείου αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης προς
αντιµετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονοµικών αναγκών των µελών του
Σωµατείου και των οικογενειών τους.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:
 1.  Η µέριµνα γενικά για τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
την οργάνωση και λειτουργία των Ενόπλων ∆υνάµεων.
 2.  Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και συγκεντρώσεων.
 3.  Η έκδοση εφηµερίδας ή/και περιοδικού του Σωµατείου ως και η
δηµιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, µε τα οποία θα ενηµερώνονται τα µέλη του
για τους στόχους, τους σκοπούς και τις δραστηριότητές του. 
 4.  Η παροχή νοµικής ή άλλης βοήθειας στα µέλη για την αντιµετώπιση
υπηρεσιακών ή άλλων προβληµάτων. 
 5.  Η συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές στα οποία συζητούνται θέµατα
που έχουν σχέση µε τους Έλληνες στρατιωτικούς και η συγκρότηση ειδικών
επιτροπών για τη µελέτη επιστηµονικών ή άλλων θεµάτων που ενδιαφέρουν το
Σωµατείο.
 6.  Η δια του Τύπου,  των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας
καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου µέσου προβολή των κάθε είδους προβληµάτων
των µελών του Σωµατείου.
 7.  Η επαφή µε τις διοικητικές αρχές, τους πολιτικούς και άλλους φορείς µε
στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελµατικών και άλλων προβληµάτων
των Ελλήνων στρατιωτικών. 
 8.  Κάθε πρόσφορο και νόµιµο µέσο που κατατείνει στην ικανοποίηση των
επαγγελµατικών και άλλων αιτηµάτων των Ελλήνων στρατιωτικών.
 9.  Απαγορεύεται ρητά στο Σωµατείο και τα µέλη αυτής:
   α.  Η κήρυξη και η συµµετοχή σε απεργία.
   β.  Η συµµετοχή των µελών της σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών
φορέων ή πολιτικών προσώπων ή η άσκηση προπαγάνδας υπέρ ή κατά αυτών.
   γ.  Η προσχώρηση ή η εγγραφή των µελών της ως µελών άλλων
επαγγελµατικών οργανώσεων εκτός των ∆ιεθνών Στρατιωτικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων ή η εκπροσώπηση άλλων εργαζοµένων.
   δ.  Η µε οιονδήποτε τρόπο ανάµειξη  σε θέµατα διοίκησης των Ενόπλων
∆υνάµεων.


Μέρος 2


ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ∆ΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΟΡΟΙ


Άρθρο 4
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.  Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα. α.  Τακτικά µέλη
   Ως τακτικά µέλη του Σωµατείου εγγράφονται µε αίτησή τους και νοούνται
οι «εν ενεργεία»  στρατιωτικοί (άνδρες και γυναίκες,  ανεξαρτήτου βαθµού και
προελεύσεως) των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων όλων των Κλάδων ως και των
Κοινών Σωµάτων,  που υπηρετούν σε Μονάδες που η έδρα τους βρίσκεται στα
γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα µέλη αυτά έχουν το
δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα αρµόδια όργανα του Σωµατείου, κατά
την ποσόστωση των οριζοµένων στο άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού. 
β.  Επίτιµα µέλη 
   Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Σωµατείου,  πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στις
Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις, ή που µε τη δράση τους συνέβαλαν αποφασιστικά
στην προώθηση των σκοπών του Σωµατείου.  Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν το
δικαίωµα να εκλέγουν ή να εκλέγονται στα αρµόδια όργανα του Σωµατείου.
2.  Όλα τα τακτικά µέλη έχουν την υποχρέωση να συµπαρίστανται στις
προσπάθειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προσερχόµενα σε κάθε πρόσκληση του
Προέδρου (στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις κλπ)  ή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου,  εκτός εάν ανυπέρβλητα κωλύµατα ή υπηρεσιακές ή άλλου είδους
ανάγκες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο.
3.  Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου, «εν ενεργεία»  στρατιωτικοί,  που
µετατίθενται σε Μονάδα που η έδρα της βρίσκεται σε γεωγραφικά όρια Περιφέρειας
στην οποία υφίσταται άλλη Ένωση Στρατιωτικών, διαγράφονται αυτοδικαίως από
το παρόν Σωµατείο.


Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.  Για να εγγραφεί κάποιος µέλος πρέπει να αποστείλει προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Σωµατείου,  µε κάθε πρόσφορο και δυνατό µέσο [είτε
αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), είτε µε FAX]
αίτηση,  η οποία περιέχει τη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του καταστατικού του
Σωµατείου και ανεπιφύλακτα αποδέχεται το περιεχόµενό του.
2.  Η εγγραφή των µελών αυτών γίνεται µετά από σχετική απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα σε ένα µήνα (1) µήνα από την υποβολή της σχετικής
αίτησης. Παρέλευση άπρακτου του πιο πάνω χρόνου του ενός (1) µηνός, ή ακόµη
και αναβολή της συζήτησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και για οποιοδήποτε λόγο,
για αποδοχή ή µη της αίτησης εγγραφής, ισοδυναµεί µε αποδοχή της αίτησης. 
3.  Εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απορρίψει την αίτηση και κάνει αυτό γνωστό
µέσα στο µήνα από την υποβολή της αίτησης,  ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση,  η οποία αποφαίνεται µε µυστική
ψηφοφορία πριν από οποιοδήποτε άλλο θέµα. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση
γίνεται µε αίτηση του υποψηφίου µέλους που παραδίδεται στο αρµόδιο για τησύγκληση όργανο και προ αυτής. Στην περίπτωση αυτή συζητείται υποχρεωτικά
και προτάσσεται κάθε άλλου θέµατος. Εάν δεν υποβληθεί έγκαιρα δεν συζητείται. 
4.  Ειδικά, τα υπογράφοντα το παρόν, ιδρυτικά µέλη, θεωρούνται αυτοδικαίως
τακτικά, χωρίς καµία άλλη διατύπωση.


Άρθρο 6
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1.  Τα τακτικά µέλη διαγράφονται από το Σωµατείο: 
α.  Με γραπτή και µόνο αίτησή τους κατά το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα,
η οποία αποστέλλεται προς το ∆Σ του Σωµατείου, µε κάθε πρόσφορο και δυνατό
µέσο [είτε αυτοπροσώπως,  είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής),
είτε µε FAX].  Η αίτηση αυτή θεωρείται αυτοδικαίως δεκτή και δεν χρειάζεται
απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης για την αποδοχή της ή µη.
Το παραιτηθέν µέλος µπορεί να επανεγγραφεί στο Σωµατείο [και για µόνο µία (1)
φορά], µετά από νέα αίτησή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 και την
πάροδο έξι (6), τουλάχιστον, µηνών από την υποβολή της αίτησης διαγραφής του.
Η κατάσταση της διαθεσιµότητας, της µακράς αναρρωτικής αδείας, της αργίας δια
προσκαίρου παύσεως και της αργίας δια προσωρινής απολύσεως δεν
συνεπάγονται διαγραφή από µέλος του Σωµατείου. Το ίδιο ισχύει και για µέλη που
απολύθηκαν ή αποτάχθηκαν από το Σώµα στο οποίο υπηρετούν,  αλλά έχουν
προσφύγει στα ∆ικαστήρια κατά της απόφασης απόλυσης ή απόταξης και έως την
έκδοση αµετάκλητης απόφασης. 
β.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  αν αποχωρήσουν από τις
Ένοπλες ∆υνάµεις,  εκτός αν υποβάλλουν αίτηση διατήρησης της ιδιότητας του
µέλους εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2)  µηνών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της απόφασης αποστρατείας τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.  Τα µέλη που διατηρούν την ιδιότητά τους ως τακτικά µέλη του
Σωµατείου διαγράφονται αυτοδικαίως,  χωρίς καµιά άλλη διατύπωση,  δύο (2)
χρόνια µετά τη σχετική προς τούτο (διατήρηση ιδιότητας µέλους)  απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ.  Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από
εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και για σπουδαίο λόγο. Ειδικότερα, µπορεί
να διαγραφεί µέλος που:
  (1) Αντιστρατεύεται έµπρακτα τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του
Σωµατείου. 
  (2) Παραβαίνει αποδεδειγµένα το καταστατικό, απειθαρχεί ή παρεµβάλει
προσκόµµατα στις νόµιµες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
  (3) Με τη συµπεριφορά και διαγωγή του προσβάλλει το κύρος ή τη
λειτουργία των Ενόπλων ∆υνάµεων.   (4) Καταχράται χρήµατα του Σωµατείου.
  (5) Καθυστερεί πέραν του µηνός Φεβρουαρίου τις συνδροµές ενός (1)
ηµερολογιακού έτους και εφόσον αυτές δεν τακτοποιηθούν εντός µηνός από την
ηµεροµηνία κλήσης του για τακτοποίηση.  Το διαγραφόµενο,  για το λόγο αυτό,
µέλος επανεγγράφεται εάν καταβάλει τις οφειλόµενες εισφορές, πριν τη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του Σωµατείου.
2.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καλέσει ενώπιόν του το προτεινόµενο
προς διαγραφή, στη Γενική Συνέλευση, µέλος, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα
µετά από συζήτηση για ορθότερη,  αντικειµενικότερη και δικαιότερη λήψη
απόφασης. 
3.  Τα τακτικά µέλη που αποχωρούν από τις Ένοπλες ∆υνάµεις και
εξακολουθούν να είναι µέλη του Σωµατείου σύµφωνα µε την παρ. 1 περ. β΄ του
παρόντος άρθρου,  απολαµβάνουν του δικαιώµατος του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι, ως άρθρα 8 και 17 του παρόντος καταστατικού.


Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ
1.  Πόροι του Σωµατείου είναι: 
α.  Η ετήσια συνδροµή των µελών, το ύψος του ποσού της οποίας ορίζεται
στα δέκα ευρώ (10,00 €).
β.  Οι έκτακτες εισφορές των µελών.
γ.  Οι διάφορες δωρεές των µελών ή τρίτων.
δ.  Οι τόκοι ή άλλοι πρόσοδοι κεφαλαίων.  
ε.  Τα έσοδα από κληροδοσίες,  κληρονοµιές,  επιχορηγήσεις και από την
περιουσία του Σωµατείου. 
στ. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
ζ. Τα ιδρυτικά µέλη, υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού ύψους είκοσι
ευρώ (20,00 €), για την αντιµετώπιση των πρώτων νοµικών ενεργειών.
2.  Το ποσό της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 µπορεί να µεταβάλλεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου.
3.  Η ετήσια συνδροµή εισπράττεται µε διπλότυπη απόδειξη αριθµηµένη και
θεωρηµένη από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ταµία αυτού. 4.  Κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας η είσπραξη των καθυστερουµένων
συνδροµών γίνεται και από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής µε υπεύθυνη
δήλωση του µέλους για το οφειλόµενο ποσό. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής χρησιµοποιεί τα πιο πάνω αναφερόµενα διπλότυπα, ή εάν
δεν διαθέτει διπλότυπα,  οι εισπράξεις γίνονται µε ιδιόχειρη απόδειξή του,
σηµειώνει δε την πληρωµή στην κατάσταση των ψηφισάντων και παραδίνει τις
εισπράξεις στον Ταµία του Σωµατείου. 
5.  Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου για κάλυψη εκτάκτων ή
σοβαρών και σπουδαίων αναγκών.


Μέρος 3

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ


Άρθρο 8
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1.  Όλα τα τακτικά µέλη έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και
συγκεκριµένα:
α. Να µετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις,  εφόσον έχουν
εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο. 
β. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου,  εφόσον
έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.
γ. Να υποβάλλουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση
υποµνήµατα για κάθε θέµα σχετικό µε το σκοπό, τους στόχους και την προαγωγή
των µέσων και µεθόδων προς εξυπηρέτηση του σκοπού του Σωµατείου.
2.  Η ιδιότητα του τακτικού µέλους δε µεταβιβάζεται ούτε κληρονοµείται.
3.  Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωµατείο, µε
την υποβολή αίτησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση
(α), του παρόντος καταστατικού, υποχρεούται όµως στην καταβολή της συνδροµής
του για όλο το οικονοµικό έτος.


Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα µέλη του Σωµατείου υποχρεούνται: 
1. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγµάτωση του σκοπού και
των στόχων του Σωµατείου.
2. Να εκπληρώνουν εµπρόθεσµα τις τακτικές και έκτακτες οικονοµικές
υποχρεώσεις τους. Τα µέλη εξακολουθούν και µετά την αποχώρησή τους από το
Σωµατείο να ευθύνονται για τις µέχρι τότε οικονοµικές υποχρεώσεις τους προςαυτήν.
3. Να δρουν σύµφωνα µε το καταστατικό,  τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  καθώς και να αποφεύγουν κάθε
δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.


Μέρος 4


ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα  όργανα του Σωµατείου είναι: 
α.  Η Γενική Συνέλευση.
β.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
γ.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή.


Μέρος 5


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
– ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ


Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.  Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και
αποτελείται από τα τακτικά µέλη,  που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.
2.  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο κατά τον
πρώτο µήνα (Ιανουάριο)  του έτους και πάντα ηµέρα Κυριακή,  έκτακτα δε
συνέρχεται όταν το κρίνει σκόπιµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσει το ένα
δέκατο πέµπτο (1/15)  των µελών του Σωµατείου µε έγγραφη αίτηση του,  στην
οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέµατα. Ειδικά όταν πρόκειται να γίνει
µοµφή και/ή παύση σε πρόσωπο µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µοµφή και/ή
παύση εξ ολοκλήρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  η αίτηση πρέπει να
υπογράφεται από το ένα πέµπτο (1/5) των µελών. 
3.  Τα µέλη του Σωµατείου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Σωµατείου πριν από είκοσι (20)  τουλάχιστον ηµέρες και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Οι προσκλήσεις
πρέπει να περιλαµβάνουν τον τόπο, την ηµέρα και ώρα έναρξης των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέµατα,  αναρτώνται στη διαδικτυακή
σελίδα του Σωµατείου και αποστέλλονται δια ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (στα µέλη
που διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση) και δια του κλασσικού ταχυδροµείου (στα
λοιπά µέλη). Επίσης, οι προσκλήσεις µπορούν να γίνουν και µε αποστολή SMS
στους αριθµούς των κινητών τηλεφώνων (στα µέλη που διαθέτουν κινητό
τηλέφωνο), σε κάθε δε περίπτωση µε κάθε δυνατό και πρόσφορο µέσο. Κατά τηνκρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέλθει στη
Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο
(1/4) των µελών του Σωµατείου που έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι οικονοµικά
τακτοποιηµένα.  Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση,  συνέρχεται
δεύτερη χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας µε
τα ίδια θέµατα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι έχει απαρτία µε
οποιοδήποτε αριθµό παρόντων ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. Για τη µοµφή,
όµως και/ή παύση σε πρόσωπο µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µοµφή και/ή
παύση εξ ολοκλήρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαρτία σε κάθε περίπτωση
υπάρχει όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3)  των ταµειακώς εντάξει τακτικών
µελών του Σωµατείου.
5.  Την έναρξη των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας
αναπτύσσει τους λόγους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και καταθέτει
ονοµαστική κατάσταση των ταµειακώς εντάξει µελών που έχει υπογραφεί από τον
Ταµία.  Ο Γενικός Γραµµατέας διαβάζει τα πρακτικά της προηγούµενης Γενικής
Συνέλευσης για επικύρωση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο της. Ο Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης µετά την εκλογή του αναλαµβάνει αµέσως τα καθήκοντα
του και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας.  Αφού διαπιστώσει την απαρτία,
συµπληρώνεται το Προεδρείο µε ένα Αντιπρόεδρο, δύο (2) πρακτικογράφους και
δύο (2) ψηφοσυλλέκτες, που εκλέγονται κι αυτοί από τη Γενική Συνέλευση.
6. Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα µέλη µπορούν να αντιπροσωπευθούν
από τα παρόντα.  Η αντιπροσώπευση γίνεται µε έγγραφη εξουσιοδότηση
θεωρηµένη για τη γνησιότητα της υπογραφής από δηµόσια αρχή και κατατίθεται
πριν από τη συνεδρίαση στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κάθε παρόν
µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύσει µόνον ένα από τα απόντα µέλη,  εκτός αν
αποκλειστικά και µόνο υπηρεσιακοί λόγοι καθιστούν αδύνατη την παρουσία των
µελών, οπότε κάθε παρόν  µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύσει µέχρι και πέντε (5)
απόντα µέλη.  Στην τελευταία περίπτωση,  ο εξουσιοδοτούµενος πρέπει
απαραιτήτως να προσκοµίζει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το
υπηρεσιακό κώλυµα των αντιπροσωπευοµένων. 
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρευρισκοµένων και δικαιουµένων ψήφου µελών. Προκειµένου όµως για τη
µοµφή και/ή παύση σε πρόσωπο µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µοµφή και/ή
παύση εξ ολοκλήρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απαιτείται πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3), παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των µελών και µυστική ψηφοφορία.
Για τα διάφορα άλλα θέµατα η ψηφοφορία γίνεται ή µε ανάταση των χειρών ή
µυστική.


Άρθρο 12

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου: 
 1.  Ελέγχει τη λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 2.  Επικυρώνει τον απολογισµό του προηγούµενου έτους και ψηφίζει τον
προϋπολογισµό του επόµενου.
 3.  Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου και ενδεδειγµένου µέτρου για την
επιτυχία των σκοπών του Σωµατείου και έχει την ανώτατη εποπτεία και τον τελικό
λόγο σε ό,τι αφορά το Σωµατείο.
 4.  Αποφασίζει τη διαγραφή (αποβολή) των µελών του Σωµατείου σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 περίπτωση (γ) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
 5.  Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για τα θέµατα
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραµµατέας διαβάζει τα
πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το παρελθόν έτος και ο Ταµίας τον
οικονοµικό απολογισµό του προηγούµενου και τον προϋπολογισµό του νέου
έτους.
 6.  Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
∆εκεµβρίου αυτού.
 7.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη νοµιµότητα των
δαπανών του προηγούµενου χρόνου και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση
αποφασίζει για την έγκριση (ή µη) των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 8.  Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει: 
   α.  Για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  της
Ελεγκτικής Επιτροπής,  της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου της
Συνέλευσης.
   β.  Για την έγκριση ή µη του προϋπολογισµού και του ισολογισµού µε
εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  καθώς και του απολογισµού του και η
απαλλαγή ή µη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη µε βάση την έκθεση
της Ελεγκτικής Επιτροπής µετά το πέρας κάθε διαχειριστικής χρήσης.
   γ.  Για την εποπτεία και τον έλεγχο της διοικήσεως του Σωµατείου.
   δ.  Για την παύση και αποβολή, των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή
βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
   ε.  Για την προσχώρηση σε ενώσεις ηµεδαπές ή αλλοδαπές ευρύτερης
εκτάσεως, συναφούς σκοπού.    στ. Για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωµατείου.
   ζ.   Για την έγκριση εσωτερικών κανονισµών.
   η.  Για την αναστολή των εργασιών του Σωµατείου.
   θ.  Για τη διάλυση του Σωµατείου.


Άρθρο 13
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε τρία χρόνια µε άµεση και µυστική
ψηφοφορία την πρώτη Κυριακή µετά παρέλευση εξήντα (60)  ηµερών από την
τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου και σε τόπο που ορίζεται µε ανακοίνωση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι παραπάνω
ηµεροµηνίες µπορούν να µετατεθούν µέχρι δύο (2)  εβδοµάδες ύστερα από
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.  Όσοι επιθυµούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωµα των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν, µε κάθε
πρόσφορο και δυνατό µέσο [είτε αυτοπροσώπως,  είτε δια αλληλογραφίας
(κλασσικής ή ηλεκτρονικής),  είτε µε FAX],  γραπτή δήλωση προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. 
3.  Με βάση τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Σωµατείου προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
µετά τη λήξη της προθεσµίας για υποβολή των υποψηφιοτήτων και εκτυπώνει
ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται κάτω από τις επικεφαλίδες του κάθε
οργάνου της ∆ιοίκησης τα ονόµατα των αντιστοίχων υποψηφίων κατ’ αλφαβητική
σειρά. ∆ίπλα σε κάθε υποψήφιο αναγράφεται ο κλάδος στον οποίο υπηρετεί. 
4.  Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8  το πρωί (08.00΄)  και τελειώνει στις 7  το
απόγευµα (19.00΄),  µπορεί δε να παραταθεί µέχρι τρεις (3) ώρες εάν υπάρχουν
µέλη που περιµένουν να ψηφίσουν.
5.  Κάθε εκλογέας παίρνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και τον οµοιόµορφο και
αδιαφανή φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Σωµατείου και αποσύρεται σε
ξεχωριστό χώρο όπου κλείνει µυστικά το ψηφοδέλτιο µέσα στο φάκελο αφού
προηγουµένως σηµειώσει σταυρό προτίµησης δίπλα στο όνοµα (ή ονόµατα) του
υποψηφίου (ή υποψηφίων) που αυτός κρίνει, έχει δε το δικαίωµα να εκφράσει την
προτίµηση του για µέχρι και τέσσερις (4) υποψηφίους για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και για µέχρι και δύο (2) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 14
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1.  Η ψηφοφορία γίνεται µε την παρουσία και επίβλεψη Εφορευτικής
Επιτροπής. 
2.  Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριµελής (3µελής)  και αποτελείται από µέλη
που προέρχονται ένα (1) από το Στρατό Ξηράς, ένα (1) από το Πολεµικό Ναυτικό
και ένα (1) από την Πολεµική Αεροπορία. Τα ανωτέρω µέλη εκλέγονται µε µυστική
ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση της χρονιάς κατά την οποία
διεξάγονται οι εκλογές.  Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορούν να
θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Σε περίπτωση µη υπάρξεως υποψηφίων και
ανακηρύξεώς των ως µελών της Εφορευτικής Επιτροπής ενός εκ των παραπάνω
Κλάδων, η Εφορευτική Επιτροπή θα συµπληρώνεται από µέλη των άλλων κλάδων
και µε τη σειρά Στρατός Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό, Πολεµική Αεροπορία.


Άρθρο 15
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ
Η Εφορευτική Επιτροπή µετά το πέρας της ψηφοφορίας των µελών του
Σωµατείου, αποσφραγίζει τους φακέλους της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του
παρόντος καταστατικού,  ρίχνει τους φακέλους µε τα ψηφοδέλτια στην κάλπη
ψηφοφορίας, προβαίνει στην ανάµιξη όλων των φακέλων και στη συνέχεια στην
αποσφράγιση τους και στην καταµέτρηση των σταυρών προτίµησης του ενιαίου
ψηφοδελτίου.  Εάν βρεθούν φάκελοι παραπάνω απ’  αυτούς που ψήφισαν,
αφαιρούνται και δεν λαµβάνονται υπ’ όψη οι πλεονάζοντες. 


Άρθρο 16
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ
Μετά τη διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων µε
πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής,  στην οποία αναγράφονται µε τη σειρά τα
ονόµατά τους και ο αριθµός των ψήφων (σταυρών) που πήρε ο κάθε υποψήφιος.
Για κάθε όργανο ∆ιοίκησης εκλέγονται εκείνοι που πήραν τις περισσότερες ψήφους
κατά σειρά επιτυχίας, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο επόµενο άρθρο 17.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για τη σειρά των υποψηφίων.  Για το
∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγονται επτά (7) αναπληρωµατικοί, οι επτά (7)  επόµενοι
κατά σειρά επιτυχίας.


Μέρος 6


∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆Σ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ –
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆Σ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆Σ


Άρθρο 17
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου αποτελείται από εννέα (9) µέλη και
εκλέγεται για µια τριετία. Από τα εννέα (9)  αυτά µέλη τουλάχιστον το ένα (1)  θαπροέρχεται από το Στρατό Ξηράς, το ένα (1) από το Πολεµικό Ναυτικό και το ένα
(1)  από την Πολεµική Αεροπορία.  Σε περίπτωση παραίτησης µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου,  το αναπληρωµατικό µέλος,  που καταλαµβάνει τη θέση
του παραιτηθέντος έχει θητεία το χρόνο που αποµένει από την τριετία που
κανονικά θα έπρεπε να διανύσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που διαδέχτηκε.  Σε
περίπτωση µη υπάρξεως υποψηφίων και ανακηρύξεώς των ως µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ενός εκ των παραπάνω Κλάδων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
θα συµπληρώνεται από µέλη των άλλων Κλάδων και µε τη σειρά Στρατός Ξηράς,
Πολεµικό Ναυτικό, Πολεµική Αεροπορία.    
Η ιδιότητα µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είναι ασυµβίβαστη µε
αυτή του αντιπροσώπου της Ένωσης σε τυχόν δευτεροβάθµια οργάνωση.
2.  Για την ως άνω παραίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εάν στην
υποβαλλόµενη αίτησή του εκφράζεται η βούλησή του για παραίτησή του και/ή από
µέλος του Σωµατείου,  ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 α του άρθρου 6
του παρόντος καταστατικού. 


Άρθρο 18
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆.Σ. – ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1.  Σε δέκα (10)  ηµέρες από την εκλογή τους,  συνέρχονται οι εκλεγέντες µε
φροντίδα εκείνου που πλειοψήφησε,  για να συγκροτηθούν σε σώµα εκλέγοντας
τον Πρόεδρο,  τον Αντιπρόεδρο,  το Γενικό Γραµµατέα,  τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραµµατέα και τον Ταµία, µε µυστική ψηφοφορία. Ο Αντιπρόεδρος υποχρεωτικά
ανήκει σε Κλάδο διάφορο του εκλεγέντος Προέδρου,  εκτός αν τούτο δεν είναι
εφικτό. Η ψηφοφορία γίνεται χωριστά για κάθε θέση και αρκεί σχετική πλειοψηφία.
2.  Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και επιτυχών για το συγκεκριµένο
αξίωµα ανακηρύσσεται εκείνος που το όνοµά του εξέρχεται πρώτο από την
κληρωτίδα.  Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι,
επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία και εάν χρειασθεί, επακολουθεί κλήρωση.
3.  Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρχίζει από την εκλογή του,  η δε
ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του µε την παραλαβή της ∆ιοίκησης από το
προηγούµενο, που συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του προς διεκπεραίωση των
τρεχόντων ζητηµάτων του Σωµατείου µέχρι να συγκροτηθεί σε σώµα το νέο. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποχωρεί παραδίνει στο νέο τη σφραγίδα του
Σωµατείου, τα βιβλία, το µητρώο των µελών, το αρχείο, το Ταµείο και κάθε άλλο
περιουσιακό στοιχείο του Σωµατείου.  Για την παράδοση και παραλαβή
συντάσσεται πρακτικό, που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφεται από το
αποχωρών και το παραλαµβάνων ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή εξουσιοδοτηµένα από
αυτά µέλη τους.


Άρθρο 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 1.  Συνεδριάζει:
   α.  Τακτικά µία (1) φορά το µήνα την πρώτη εργάσιµη ∆ευτέρα εκάστου
µηνός ή όπως αλλιώς ήθελε καθορισθεί από τον Πρόεδρο αυτού,  είτε στην έδρα
του Σωµατείου, είτε µε τηλεδιάσκεψη, είτε µε το συνδυασµό των δύο. 
   β.  Έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν
εγγράφως,  απευθυνόµενα προς το Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
τουλάχιστον πέντε (5) από τα µέλη αυτού.
   γ.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο µε
γνωστοποίηση τουλάχιστον 48 ώρες πριν και µε αναφορά του χώρου και χρόνου.
Η πρόσκληση γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο,  ακόµη και µε την ηλεκτρονική
αλληλογραφία ή µε FAX  ή µε τηλεφωνική επικοινωνία.  Σε περίπτωση που
συζητηθεί οποιοδήποτε θέµα που αφορά µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτό
καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν συµµετέχει στη συνεδρίαση (παρά µόνο για όσο
χρόνο απαιτηθεί προς παροχή διευκρινίσεων) και στην ψηφοφορία. 
 2.  Εκπροσωπεί και διοικεί το Σωµατείο και φροντίζει για την επιτυχία των
σκοπών του µε κάθε νόµιµο µέσο.
 3.  Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και συγκαλεί
αυτήν έκτακτα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού.
 4.  Καταρτίζει τον προϋπολογισµό και απολογισµό.
 5.  Αποφασίζει για τα κατεπείγοντα ζητήµατα που εµφανίζονται και παίρνει
τα κατά την κρίση του απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπισή τους. Υποχρεούται
όµως να ζητήσει την έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή
έκτακτη Γενική Συνέλευση.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση γραφείων και εκτός
της έδρας του Σωµατείου, διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωµατείου και
συνάπτει συµβάσεις µε πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
Σωµατείο,  διορίζει νοµικό σύµβουλο του Σωµατείου ή άλλους επιστηµονικούς ή
τεχνικούς συµβούλους,  µεριµνά για την έκδοση ενηµερωτικών εντύπων,  για τη
σύσταση επιτροπών εργασίας ανάλογα µε τις ανάγκες του Σωµατείου και ασκεί τον
αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας αυτών. 
 7.  Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 8.  Ανακηρύσσει τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου και προτείνει στη Γενική
Συνέλευση τη διαγραφή των τακτικών µελών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1β του
άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.


Άρθρο 20
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Για επίτευξη απαρτίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαιτείται η παρουσία
πέντε (5)  µελών,  συµπεριλαµβανοµένων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και
του Γενικού Γραµµατέα ή του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα.  Αν δεν υπάρξει
απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται, στον ίδιο τόπο,  χωρίς νέα πρόσκληση
του Προέδρου, σε δύο (2) ηµέρες και θεωρείται ότι έχει απαρτία µε οποιοδήποτε
αριθµό παρόντων µελών,  τουλάχιστον,  όµως,  τριών (3).  Κάθε µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προτείνει θέµατα για συζήτηση.
2.  Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών µε
φανερές ψηφοφορίες,  εκτός από τα προσωπικά θέµατα,  για τα οποία τυχόν
ζητηθεί,  από τρία (3)  τουλάχιστον των παρόντων µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, µυστική ψηφοφορία. 
3.  Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
(3) συνεχείς συνεδριάσεις,  θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί,  χωρίς άλλη διατύπωση
και χωρίς να απαιτείται σύµφωνη γνώµη ή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να υποβάλλει αίτηση παραίτησης στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
17  του παρόντος καταστατικού,  το δε ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
καλέσει το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος,  σε αναπλήρωση της κενωθείσης
θέσεως.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί µε όσα µέλη
απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας. 


Μέρος 7


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ – 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – 
ΤΑΜΙΑ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Άρθρο 21
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
 1.  Καθορίζει την ηµερήσια διάταξη των θεµάτων που θα συζητηθούν. 
 2.  ∆ιευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις. 
 3.  Ευθύνεται, µε το Γενικό Γραµµατέα, για τη σύνταξη των πρακτικών των
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 4.  Έχει τη γενική εποπτεία των γραφείων, του εντευκτηρίου και γενικά τον
έλεγχο της δραστηριότητας του Σωµατείου και των µελών.
 5.  Υπογράφει όλα τα έγγραφα µε το Γενικό Γραµµατέα ή όταν πρόκειται για
έγγραφα διαχειριστικά εντάλµατα µε τον Ταµία.
 6.  Εκπροσωπεί το Σωµατείο δικαστικά και εξώδικα και για όλες τις
αναφορές και σχέσεις του µε τις αρχές και τους ιδιώτες.  Η ∆ικαστική ή
οποιαδήποτε άλλη εκπροσώπηση του Σωµατείου είναι δυνατό µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου να ανατίθεται και σε άλλο µέλος του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου ή µέλος του Σωµατείου.
 7.  Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει,
τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν,  ένας σύµβουλος µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.


Άρθρο 22
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.  Ο Γενικός Γραµµατέας διεξάγει την αλληλογραφία του Σωµατείου και τηρεί
το Μητρώο των µελών, τα λοιπά βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά), τη σφραγίδα
και το Αρχείο του Σωµατείου. 
2.  Συντάσσει, µε ευθύνη του, καθώς και µε ευθύνη του Προέδρου, τα πρακτικά
των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όλα τα εξερχόµενα έγγραφα.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αποτελούν αντιγραφή των πρόχειρων πρακτικών
των συνεδριάσεων αυτού, τα οποία τηρούνται, οµοίως και µε ευθύνη του, από το
Γεν. Γραµµατέα είτε στενογραφηµένα είτε µε µαγνητοφώνηση, είτε και µε τα δύο.
Αρµόδιος για την αποµαγνητοφώνηση είναι ο Γενικός Γραµµατέας ή οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο ήθελε ορισθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Τα
πρακτικά της συνεδρίασης (όπως και τα πρόχειρα πρακτικά)  µνηµονεύουν
συνοπτικά τον τόπο και την ηµεροχρονολογία της συνεδριάσεως,  τα
ονοµατεπώνυµα των παρόντων και απόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
πρέπει δε να περιέχουν µε συντοµία τα θέµατα που συζητήθηκαν και τις
τοποθετήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  υποχρεωτικά δε τις
διεξαχθείσες ψηφοφορίες και τις ψήφους που έλαβε το κάθε θέµα που τέθηκε σε
ψηφοφορία, µε την αναγραφή των ονοµατεπωνύµων των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, που ψήφισαν και της γνώµης την οποία εξέφρασαν. 
3.  Προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα εκτός από τα διαχειριστικά
εντάλµατα κλπ. 
4.  Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Γραφείων του Σωµατείου. 
5.  Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Φροντίζει, για την έγκαιρη αποστολή στα µέλη
των ενηµερωτικών εντύπων του Σωµατείου και βοηθά στις συγκεντρώσεις και
κινητοποιήσεις του Σωµατείου µαζί µε τα άλλα εντεταλµένα από το καταστατικό
όργανα.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του
Γενικού Γραµµατέα µπορεί να του ανατεθούν ορισµένα επιπλέον καθήκοντα.


Άρθρο 23
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1.  Ο Ταµίας τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία του και προσυπογράφει µε τονΠρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλµα που έχει σχέση µε την οικονοµική διαχείριση.
2.  Έχει το Ταµείο του Σωµατείου και κρατά διαθέσιµο ποσό χρηµάτων ύψους
µέχρι χιλίων ευρώ (1.000,00 €).  Για µεγαλύτερο ποσό απαιτείται απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Το υπόλοιπο ποσό το καταθέτει για λογαριασµό του
Σωµατείου σε Τράπεζα ή στο Ταµιευτήριο,  µετά από σχετική απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Αποσύρει χρήµατα µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και µε έγγραφο υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο,  το Γενικό
Γραµµατέα και τον ίδιο, συνοδευόµενο και από σχετικό απόσπασµα του πρακτικού
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3.  Κάθε δαπάνη γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε
εντάλµατα πληρωµής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταµία. 
4.  Οι εισπράξεις πραγµατοποιούνται µε διπλότυπα αποδείξεων από στελέχη
αριθµηµένα και θεωρηµένα και µονογραφηµένα από τον Πρόεδρο και
υπογεγραµµένα από τον Ταµία.
5.  Θέτει στη διάθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής,
της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου,  ό,τι του ζητηθεί,  αναφορικά µε κάθε
στοιχείο που αφορά την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου.
6.  Τηρεί και φυλάσσει τα Λογιστικά Βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο νόµος .
7.  Υποβάλλει,  υποχρεωτικά,  κάθε τρίµηνο,  ή όπως αλλιώς ήθελε ορισθεί µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως
των οικονοµικών του Σωµατείου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.


Άρθρο 24 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.  Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Σωµατείου εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3)
τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. 
2.  Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του Ταµείου του Σωµατείου
και συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
3.  Τα µέλη της εξελεγκτικής επιτροπής σε περίπτωση που κωλύονται ή
απουσιάζουν αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά αυτής µέλη.
4.  Υποψήφιοι για την εξελεγκτική επιτροπή δεν µπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα και για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το αντίθετο.


Μέρος 8


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Άρθρο 25 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.  Η οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου φαίνεται κάθε χρόνο από τον
απολογισµό –  ισολογισµό και προϋπολογισµό που καταρτίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, µετά από πρόταση/εισήγηση του Ταµία αυτού. 
2.  Ο απολογισµός – ισολογισµός και προϋπολογισµός καταρτίζονται µέσα στο
µήνα ∆εκέµβριο (και έως την καταληκτική ηµεροµηνία της 31
ης
ηµέρας αυτού) κάθε
χρόνου. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονοµική χρήση του χρόνου που τελείωσε
και ο τρίτος την οικονοµική χρήση του νέου χρόνου.
3.  Οι δαπάνες του Σωµατείου για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό που γίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
4.  Τροποποίηση του προϋπολογισµού επιτρέπεται να γίνει µε πρόταση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.


Μέρος 9

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Άρθρο 26 
Βιβλία του Σωµατείου
Η Ένωση τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, όπως και εκείνα που κρίνει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, για την καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών της.
Απαραίτητα τηρούνται:
α.  Μητρώο µελών.
β.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.
δ.  Βιβλίο Ταµείου.
ε.  Βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής.
στ. Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
ζ.  Βιβλίο κινητής περιουσίας.
   η.  Βιβλίο ακίνητης περιουσίας.
Ακόµα τηρείται αρχείο ανακοινώσεων,  σχετικών νόµων,  Ν∆,  Π∆,
αλληλογραφίας και κάθε άλλου στοιχείου χρήσιµου για την καλύτερη λειτουργία της
Ένωσης.


Άρθρο 27 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α
1.  Η Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.  έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει στην περιφέρεια της την
επωνυµία του Σωµατείου και το έτος ιδρύσεώς του,  µέσα δε στον κύκλο,  µια
περικεφαλαία και σε χιαστή διάταξη όπισθεν αυτής, µία άγκυρα και έναν αετό. 
2.  Όλα τα έγγραφα του Σωµατείου πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του. Άρθρο 28 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ύστερα
από πρόταση του ενός εικοστού (1/20)  των µελών,  µπορεί να συγκροτούνται
επιτροπές, κατά νοµούς ή/και δήµους (της αυτής Περιφέρειας), κατά Υπηρεσίες ή
θέµατα προς υποβοήθηση του έργου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.


Μέρος 10


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 29 
Εσωτερικός Κανονισµός
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να συνταχθεί εσωτερικός
κανονισµός που να ρυθµίζει διάφορα ζητήµατα διάρθρωσης και εσωτερικής
λειτουργίας της Ένωσης


Άρθρο 30 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1.  Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ. µπορεί να γίνει
από τη Γενική Συνέλευση των µελών αυτής που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό
αυτό.  Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του
Σωµατείου χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των µελών που έχουν
εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο και πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2.  Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση
του Σωµατείου λαµβάνεται είτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου,  είτε
µετά από πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) των µελών, η οποία πρέπει να περιέχει
τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Καταστατικού εάν ζητείται η τροποποίηση
αυτού.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία για την
τροποποίηση ή τη διάλυση µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα που υπεβλήθη η
σχετική πρόταση.
3.  Σε κάθε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου, η περιουσία του περιέρχεται
σε κοινωφελείς σκοπούς.


Άρθρο 31
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.  Ορίζεται πενταµελής (5µελής) προσωρινή διοικητική επιτροπή, η οποία και
θα µεριµνήσει για την έγκριση του παρόντος καταστατικού,  τη δηµοσίευση της
εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου και την εντός έξι (6)  µηνών από τη
δηµοσίευση αυτή σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης,  προκειµένου να
αναδειχθούν τα όργανα διοίκησης του Σωµατείου σύµφωνα µε το καταστατικό.

Άρθρο 32 
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα δύο (32) άρθρα εγκρίθηκε σήµερα
από τους ιδρυτές του και θα ισχύει από την εγγραφή του Σωµατείου στα βιβλία των
Σωµατείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.