Παραθερισμός Τέκνων ΑΜΕΑ Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού ΣΞ σε Ιδιωτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας, επιδοτείται για το έτος 2014 ο παραθερισμός τέκνων που εμπίπτουν στην κατηγορία ΑμεΑ του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΣΞ, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές από την υφιστάμενη νομοθεσία. Σχετικό έγγραφο έχει αποσταλεί σε όλες τις Μονάδες-Σχηματισμούς-Υπηρεσίες του Στρατού […]

Continue reading

Στρατιωτικοί με ΑΜΕΑ

1. Σύμφωνα με την παρά. 3 του άρθρου 8 του σχετικού (α), ορίζεται ότι: «Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο […]

Continue reading